โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
เริ่มใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2543
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเถทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว
อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง
อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า
 
การไฟฟ้านครหลวง
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง
ประเถทที่ 6 ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
 
อัตราค่าไฟฟ้าสำรอง
อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า  ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th