อัตราค่าไฟฟ้า - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว
สำหรับการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่องานก่อสร้าง จัดงานขึ้นเป็นพิเศษชั่วคราว สถานที่ที่ไม่มีทะเบียนบ้านของสำนักงานทะเบียนส่วนท้องถิ่น และการใช้ไฟฟ้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว
ค่าพลังงานไฟฟ้า (ทุกระดับแรงดัน)หน่วยละ 4.3093 บาท

หมายเหตุ
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราประเภทนี้ หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่น หรือการไฟฟ้าฯ ได้ตรวจพบว่าได้เปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างอื่นแล้ว เช่น เพื่อประกอบธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม หรือบ้านอยู่อาศัย และ ฯลฯ จะต้องยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวรต่อการไฟฟ้าฯ ในท้องถิ่นนั้น พร้อมกับเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าแบบไฟถาวรให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า  ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th