ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือ
 คู่มือวิศวกรเครื่องกล
 
รหัสหนังสือ2101
หมวดMechanical คู่มือวิศวกรเครื่องกล
ISBN974-686-000-3
ผู้แต่งเทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด13.0 x 19.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า759
กระดาษปอนด์
ราคา600 บาท
ราคา สมาชิกเทคนิค/EC510 บาท
   
 
  สารบัญ อ่านสรุปเนื้อหา คลิกที่นี่ ]
0-1 หมวดการแปลงหน่วย
- ตารางแปลงหน่วย (แบบที่ 1)
- ตารางแปลงหน่วย (แบบที่ 2)
- ตารางแปลงนิ้วเป็น ม.ม.
- ตารางแปลงอุณหภูมิ
- ตารางแปลงหน่วยของโบลต์
- การแปลงค่าความหนืด
ภาคที่ 1 ระบบปรับอากาศ-การระบายอากาศ
1-1 หมวดระบบปรับอากาศ
- ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแอร์บ้าน
- ตารางหาขนาดเครื่องแอร์โดยประมาณ
- สูตรทางด้านไซโครเมตริก
- ไซโครเมติกชาร์ต
- ความหมายของตัวย่อ
- สัญลักษณ์
- ตารางน้ำยา
1-2 หมวดมิติของเครื่องปรับอากาศ
- ตารางแสดงขนาด Centrifugal Liquid Chiller ของ York
- ตารางเลือกโมเดลคูลิ่งเทาเวอร์อย่างง่าย
- ตารางแสดงขนาดคูลิ่งเทาเวอร์
- ตารางแสดงขนาดฐานและน้ำหนักของคูลิ่งเทาเวอร์
- ตารางแสดงขนาดคูลิ่งเทาเวอร์
- มิติของเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็กโดยประมาณ (fan coil unit)
- มิติของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็กแบบใช้ต่อท่อลมโดยประมาณ
- ตารางแสดงขนาดของเครื่อง packaged water cool A/C unit
- มิติของเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่โดยประมาณ
1-3 หมวดพัดลม
- ตารางแสดงคุณสมบัติของพัดลมชนิดต่างๆ
- มิติของพัดลม propeller มิลลิเมตร (นิ้ว)
- ตารางเลือกรุ่นพัดลมหอยโข่งอย่างง่าย
- ลักษณะการติดตั้งพัดลม centrifugal
- ลักษณะการติดตั้งพัดลม axial flow
- พัดลมอุตสาหกรรม
1-4 หมวดท่อส่งลม-ระบายลม
- ข้อมูลสำหรับการออกแบบฝาชีระบายควัน
- ตารางใช้เลือกหัวจ่ายชนิดติดข้างฝา
- กราฟสำหรับใช้หาขนาดท่อลม
- กราฟสำหรับแปลงค่าท่อลมรูปกลมเป็นรูปเหลี่ยม
- ตารางสำหรับเทียบค่าความเร็วลมเป็นความดัน
- แรงเสียดทานของท่อลักษณะต่างๆ
- แรงเสียดทานของท่อเลี้ยว
- ตารางเกจสำหรับแผ่นโลหะตามมาตรฐานต่างๆ
- ตารางความกว้างของท่อลมกับความหนาของแผ่นเหล็ก และการประกอบท่อ
- ขนาดสัดส่วนโดยทั่วไปของไซโคลน
- มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกนอกโรงงาน
- รายละเอียดเกี่ยวกับการอัดลมในบันไดหนีไฟ
- Cyclone Collectors
1-5 หมวดห้องสะอาดและการกรองอากาศ
- ตารางแสดงการกำหนด class ของ clean room
- หลักการ 5 ข้อของห้องสะอาด
- รูปแสดงการกำหนดชื่อภาพโคจรลมภายในห้องสะอาด
- Non-Laminar flow clean rooms basic design & operating consideration
- Laminar downflow clean rooms basic design & operating consideration
- ตารางแสดงประกอบความต้องการของ Bio clean room
- การกำหนดประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศ
- ชนิดและคุณสมบัติสำหรับ air filter ของ AAF
- กราฟแสดงการกำหนด class ของห้องสะอาดตามมาตรฐาน
1-6 หมวดห้องเย็น
- รูปแสดงอุณหภูมิห้องเย็น
- ตารางแสดงสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ
- วิธีการคำนวณหา cooling load ของห้องเย็น
- ตารางสำหรับใช้กรอกในการหาค่า cooling load
- ตารางเลือกขนาดห้องเย็นอย่างประมาณสำหรับห้องเย็นประเภท walk in
1-7 หมวดฉนวน
- มาตรฐานฉนวน Aeroflex
- ฉนวนที่ใช้กับอุณหภูมิสูง
- ฉนวนสำหรับใช้กับอุณหภูมิต่ำ
- กราฟหาค่าความหนาของฉนวนของ Aeroflex
- ตารางแสดงค่าความหนาที่แนะนำสำหรับฉนวนของ Aeroflex
- ค่าความต้านทานทางเคมี
- ฉนวนโพลิยูรีเทน
- คุณสมบัติของฉนวนโพลิยูรีเทน
- ความหนาสำหรับฉนวนโพลิยูรีเทน
- ความหนาสำหรับฉนวนโพลิสไตรีน
- คุณสมบัติทางกายภาพของโพลิสไตรีน
- การหาความหนาของฉนวนเพื่อป้องกันการกลั่นตัวของไอน้ำ
ภาคที่ 2 ท่อ-ปั๊ม
2-1 หมวดท่อ-ปั๊ม
- ตารางแสดงระยะห่างระหว่างท่อที่วางคู่กัน
- ตารางแสดงมิติของท่อที่ข้ามกัน 45 องศา
- ตารางแสดงมิติของอุปกรณ์ท่อเชื่อม
- ตารางแสดงมิติของอุปกรณ์ท่อเชื่อม (socket-weleded)
- ตารางมิติของข้อต่อท่อ
- ตารางแสดงมิติของข้อต่อท่อเหล็กเกลียว
- ตารางเทียบขนาดพื้นที่เส้นรอบรูปของท่อขนาดต่างๆ
- ตารางแสดงระยะห่างของจุดรองรับท่อ
- ตารงเปรียบเทียบคุณสมบัติของวาล์วประเภทต่างๆ
- การเลือกวัสดุที่ใช้ทำวาล์วในงานควบคุมของเหลวประเภทต่างๆ
- ตารางแสดงค่าแรงเสียดทานของอุปกรณ์ท่อมาตรฐาน
- กราฟแสดงค่าแรงเสียดทานของน้ำในท่อเหล็กมาตรฐาน
- กราฟแสดงค่าแรงเสียดทานของน้ำในท่อทองแดงผิวในเรียบ
- ตารางแสดงค่าการไหลของน้ำผ่านท่อเหล็ก SCH 40
- วิธีการหาค่าความเสียดทานของของเหลวไหลผ่านท่อ
- หาความเสียดทานโดยวิธีความยาวเทียบเท่าของวาล์วและฟิตติ้ง
- ความเร็วเฉลี่ยของของเหลวในท่อ
- ปริมาตรภายในท่อ
- ขนาดของคอนโทรลวาล์วน้ำ
- กราฟหาสัมประสิทธิ์ของวาล์ว Cv (ใช้กับน้ำ, ความถ่วงจำเพาะ = 1)
- ข้อกำหนดของ ASTM เกี่ยวกับโลหะในงานที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงๆ ซึ่งนำมาใช้กับวาล์ว
- ตารางแสดงช่วงความดันและอุณหภูมิสำหรับโลหะชนิดต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM ที่ใช้ทำวาล์ว
- ขนาดเกลียวตามมาตรฐานต่างๆ
- ตารางเทียบมาตรฐานเหล็กอย่างง่าย
- ตารางแสดงคุณสมบัติของท่อเหล็กตามมาตรฐานอเมริกัน
- ตารางแสดงคุณสมบัติของท่อทองแดงตามมาตรฐานอเมริกัน
- ตารางแสดงคุณสมบัติของท่อ พีวีซี ที่ผลิตในประเทศ
- ตารางแสดงคุณสมบัติของท่อเหล็กหล่ออาบสังกะสี
- ตารางแสดงขนาดท่อเหล็กหล่อที่ผลิตในประเทศ
- M & E Variables for High Rise Building
2-2 หมวดท่อลมอัด
- วิธีการหาค่าความดันลดในระบบท่อลมอัด
- ปริมาณการใช้ลมอัดของอุปกรณ์ต่างๆ
- วิธีหาค่ากำลังม้าของเครื่องอัดลม
- กราฟหาค่าอุณหภูมิภายหลังการอัด
- กราฟหาค่ากำลังม้าของเครื่องอัดลม
- ตารางปริมาณของลมอัดที่ท่อเหล็กเกรดปานกลาง ตามมาตรฐาน BS 1387
- โมโนกราฟสำหรับหาปริมาณลมอัดที่ทอลมขนาดต่างๆ สามารถส่งได้ที่ความเร็วต่างๆ กัน (หน่วยเมตริก)
- โมโนกราฟสำหรับหาปริมาณลมอัดที่ทอลมขนาดต่างๆ สามารถส่งได้ที่ความเร็วต่างๆ กัน (หน่วยอังกฤษ)
- ตารางแสดงค่าความยาวเปรียบเทียบของอุปกรณ์ประกอบในท่อ
- โมโนกราฟสำหรับหาค่าความดันลดต่อหน่วยความยาวของท่อ (หน่วยเมตริก)
2-3 หมวดท่อแก๊ส
- รายละเอียดสำหรับหาขนาดท่อแก๊ส
- ตารางหาขนาดท่อสำหรับออกซิเจน
- ตารางสำหรับหาขนาดท่อสำหรับสุญญากาศ
- ตารางสำหรับหาขนาดท่อสำหรับไนโตรเจน
2-4 หมวดป้องกันเพลิง
- รายละเอียดมาตรฐานระบบท่อยืนจากมาตรการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. 2526
- รายละเอียดนิยามการจัดแบ่งลำดับสถานที่ป้องกันตามมาตรฐาน
- ตารางแสดงอัตราการจ่ายน้ำที่ต้องการสำหรับ NFPA
- กราฟสำหรับค่าอัตราการยืดนำสปริงเกลอร์ต่อหน่วยพื้นที่
- มาตรฐานระบบสปริงเกลอร์น้ำที่สำคัญจาก NFPA 1986
- ตารางแสดงค่าขนาด orifice และการกำหนดอุณหภูมิของ หัวสปริงเกลอร์
- ตารางแสดงอัตราการฉีดของหัวสปริงเกลอร์มาตรฐาน
- รูปแสดงการจัดวางระยะห่างของหัวสปริงเกลอร์สำหรับเพดานเรียบ และมีเสากลางห้อง
- ตารางแสดงระยะของหัวสปริงเกลอร์ เมื่อติดตั้งในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าท้องคาน
- คำนวณหาปริมาณของน้ำหนักของฮาลอน 1301 ตามปริมาตรห้อง
- ขนาดและการติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับประเภท ก (class A)
- ขนาดและการติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับประเภท ข (class B)
- ขนาดและการติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับประเภท ค (class C)
- ขนาดและการติดตั้งเครื่องดับเพลิงสำหรับประเภท ง (class D)
- อัตราการทนไฟสำหรับวัสดุและองค์ประกอบตามมาตรฐาน วสท. 2526
2-5 หมวดไอน้ำ
- ตารางแปลงหน่วยของหม้อไอน้ำ
- ความเร็วของไอน้ำไหลผ่านท่อ
- โมโนกราฟสำหรับหาความเร็วไอน้ำไหลผ่านท่อ
- ปริมาณไอน้ำที่ใช้ทำน้ำร้อน
- โมโนกราฟสำหรับหาปริมาณไอน้ำที่ใช้ทำน้ำร้อน
- ตารางแสดงคุณสมบัติของไอน้ำอิ่มตัว
- ซูเปอร์ฮีตสตีม
- Logarithmic Mean Temp
- ตารางค่า LMTD (D tm)
- ขนาดของคอนโทรลวาล์วใช้กับไอน้ำ
- กราฟหาสัมประสิทธิ์ของวาล์ว-Cv (ใช้กับไอน้ำอิ่มตัว)
- หน่วยที่นิยมใช้
- คุณสมบัติของความร้อนของน้ำ
- การหาขนาดท่อไอน้ำ
- ตารางหาค่าความยาวสมดุลของท่อ
- การหาค่าการกลายเป็นไอ
- ค่าจำนวนปอนด์ของไอน้ำอิ่มตัวแห้งต่อกำลังม้าของหม้อไอน้ำ
- แฟกเตอร์ของการกลายเป็นไอ
- ตารางแสดงขนาด Deaerator
- Summary of Spirax Sarco Steam Trap Range
- Common Steam Trap Install Sketches
2-6 หมวดปั๊ม
- การหาขนาดมอเตอร์ขับปั๊มน้ำ
- ปริมาณแรงม้าที่ต้องการตามทฤษฏีในการส่งน้ำขึ้นสู่ที่สูงแต่ละระดับ
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปั๊มน้ำ
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมันดิบ
- Static Head, Total Dynamic Head
- ข้อมูลทางไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ
- การหาค่าแรงม้าด้วยข้อมูลจากมิเตอร์วัด/ชม.
- กำลังม้าทางทฤษฏีสำหรับสูบน้ำขึ้นสูงในระดับต่างๆ
- วัสดุของปั๊มที่มักเลือกใช้สำหรับของเหลวชนิดต่างๆ
- รายละเอียดการติดตั้ง booster pump
- รายละเอียดสำหรับการออกแบบท่อทางดูดของปั๊ม
- รายละเอียดสำหรับการออกแบบ intake chamber ของ vertical pump
- ตารางเลือกขนาดปั๊มชนิด end suction centrifugal
- ตารางเลือกขนาดปั๊มชนิด hori split case centrifugal
- ตารางแสดงการเลือกขนาดชุดปั๊มรักษาความดัน
2-7 หมวดท่อน้ำประปา
- ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำแยกตามประเภทของอาคาร
- ตารางแสดงการคิดปริมาณการใช้น้ำในหน่วย Fix unit
- ตารางแสดงค่าปริมาณการใช้น้ำ และความดันน้ำ ที่ต้องการสำหรับสุขภัณฑ์แต่ละประเภท
- กราฟสำหรับหาค่าแรงเสียดทานสำหรับมิเตอร์น้ำชนิดดิสก์
- ตารางแสดงค่าการขยายตัวของท่อทองแดง และท่อเหล็ก
- ปริมาณน้ำร้อนสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ (อุณหภูมิ 60 C)
- ปริมาณน้ำร้อนต่อเครื่องสุขภัณฑ์ตามประเภทอาคาร
- คุณภาพน้ำมาตรฐานสำหรับการใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ
- ความต้องการน้ำร้อนตามประเภทอาคาร (อุณหภูมิ 60 C)
- ตารางผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ
- ตารางผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพฯ
- ตารางแสดงค่าการเติมคลอรีน ในลักษณะงานต่างๆ กัน
- ตารางมาตรฐานน้ำดื่มของการประปานครหลวง
- ตารางแสดงค่าการไหลของน้ำในหัวฉีดทางทฤษฏี (แกลลอน/นาที)
- กราฟแปลงค่า Fix unit เป็น gpm (L/s)
- ถังน้ำพีพี
2-8 หมวดท่อส้วม-ท่อน้ำทิ้ง
- ส้วม
- ระบบบำบัดน้ำปฏิกูลจากส้วม
- การเลือกใช้ถังแซทส์
- ถังเกรอะและกรองไร้อากาศ
- ถังเกรอะไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป
- ตารางแสดงปริมาณน้ำเสียต่อหน่วยผู้ใช้
- ตารางแสดงค่าปริมาณน้ำเสีย
- ตารางแสดงค่าปริมาณน้ำเสียเป็น Fixture unit
- ขนาดเล็กที่สุดของ Trap สำหรับสุขภัณฑ์
- ตารางแสดงค่า Fixture unit สูงสุดสำหรับท่อระบายเมนแนวตั้ง
- ตารางแสดงค่า Fixture unit สูงสุดสำหรับท่อระบายเมนแนวนอน
- ตารางแสดงค่า Fixture unit สูงสุดสำหรับท่อระบายแยก
- ตารางแสดงหาค่าขนาดและความยาวของท่ออากาศ
- ตารางแสดงค่าความยาวสูงสุดของท่ออากาศสำหรับท่อระบายแยก
- ตารางหาค่าท่ออากาศ circuit หรือ loop vent
- ตารางแสดงค่าพื้นที่รับน้ำฝนสำหรับหัวรับน้ำฝน และท่อน้ำฝนขนาดต่างๆ
- ตารางแสดงค่าพื้นที่รับน้ำฝน (สำหรับรางระบายน้ำ)
- ตารางแสดงค่าพื้นที่รับน้ำฝน สำหรับท่อแนวราบ
- แทรป
2-9 หมวดไปป์แฮงค์เกอร์
- การออกแบบ pipe hangers
- การกำหนดตำแหน่ง pipe hangers
- การคำนวณการเคลื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมิ
- การขยายตัวของท่อ-นิ้ว/ฟุต (อุณหภูมิ 70 F)
- การคำนวณการรับน้ำหนักของ hangers
- การเลือก hangers ที่ถูกต้อง
- ระยะอย่างต่ำจนถัง rigid hangers ตัวแรก
2-10 หมวดมิติของหน้าแปลน
- มิติของ welding neck flange ตามมาตรฐาน ASA B 16.5-1961
- มิติของ slip-on flange ตามมาตรฐาน ASA B 16.5-1961
ภาคที่ 3 ระบบถัง-วัสดุ-เบ็ดเตล็ด
3-1 หมวดวัสดุกับการกัดกร่อน
- ข้อควรระวังในการใช้ตารางนี้
- ตารางของวัสดุท่อ PE, PP กับการกัดกร่อน (ข้อมูลจาก WH)
- ตารางของวัสดุท่อ PVC, PP กับการกัดกร่อน (ข้อมูลจาก GSR)
3-2 หมวดตารางเหล็ก
- ตารางเหล็ก
- ตารางที่ 1 เหล็ก เอช-บีม (H-Steel)
- ตารางที่ 2 เหล็กฉากด้านเท่า
- ตารางที่ 3 เหล็กรางน้ำ
- ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานเหล็ก พร้อมทั้งคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน ASTM, API, DIN, BS
- ตารางแสดงตัวอย่างวัสดุและลักษณะการใช้งาน
3-3 หมวดการเชื่อม
- การเชื่อมแบบซิลด์เมทอลอาร์กเวลดิ้ง
- ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดเชื่อมยี่ห้อต่างๆ
- ตารางแสดงลวดเชื่อมที่เหมาะสมสำหรับโลหะชนิดต่างๆ
- ตารางแสดงฟลั๊กที่เหมาะสม
- ตารางแสดงระยะห่างของข้อเชื่อมที่เหมาะสมที่อุณหภูมิเชื่อม
3-4 หมวดสลักเกลียว ตะปูควง
3-5 หมวดค่าความหนืด
- ค่าความหนืด
3-6 หมวดถัง
- ปริมาตรถังกลม
- ตารางเปอร์เซ็นต์ปริมาตรถังกลม
- ตารางปริมาตรเต็มภายในถังกลม
- การหาปริมาตรหัวถัง วางแนวนอน
- ตารางเปอร์เซ็นต์ปริมาตรถังนอนทรงกลมยาว
- ตารางเปอร์เซ็นต์ปริมาตรความจุของถังนอนทรงกลมยาว
- โนโมกราฟสำหรับใช้หาความหนาของหัวถังความดัน
- การหาความหนาของถัง โดยคำนวณจากความดันภายใน (สูตรคิดจากมิติภายนอกถัง)
- ตารางแสดงประสิทธิภาพ (E) ของรอยเชื่อม
- ชนิดของรอยเชื่อม
- คุณสมบัติของ carbon & low alloy steel
- การหาความหนาของถัง โดยคำนวณจากความดันภายนอก
3-7 หมวดการเผาไหม้
- ความร้อนสูญเสียเนื่องจากเผาเชื้อเพลิงไม่หมด
- ความร้อนสูญเสียเนื่องจากอุณหภูมิของผลิตผลจากการเผาไหม้
- ความร้อนสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
- ความร้อนสูญเสียไปกับความชื้นในแก๊สเผาไหม้
- ความร้อนสูญเสียไปกับแก๊สภายหลังการเผาไหม้
- ปริมาณอากาศและคาร์บอนไดออกไซด์กับการเผาไหม้
- average heating valve ของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และ energy equivalent to NG2
3-8 หมวดก๊าซแอลพีจี
- คุณสมบัติของก๊าซแอลพีจี
- ช่วงการลุกไหม้
- หมวดข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งถังเชื้อเพลิงและแก๊ส
- สรุปข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บและสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงฯ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังแก๊ส
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตั้งถังลอยใหญ่
- ระบบการใช้ก๊าซในอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์บนถังก๊าซ
- ท่อส่งก๊าซ ลิ้น และอุปกรณ์
- ระยะห่างระหว่างถัง
- การทดสอบระบบก๊าซก่อนการใช้งาน
- รูปแสดงข้อกำหนดการตั้งถังออกซิเจน
- การใช้ก๊าซจากถังก๊าซหุงต้มในสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
- สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร (250 kg)
- สถานที่ใช้ก๊าซที่ไม่ใช่โรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
- สถานที่ใช้ก๊าซที่เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
- Schedule of Cylinder Date
ภาคที่ 4 Acoustic
- พื้นฐานของ Acoustic
- An Introduction to Architectural (Building) Acoustic
- Duct Silencers
- How To Designate TYPE LFS
- How To Designate TYPE LFM
- How To Designate TYPE LFL
- How To Designate TYPE FCS
- How To Designate TYPE FCL
- How To Designate TYPE S
- How To Designate TYPE MS
- How To Designate TYPE ML
- How To Designate TYPE L
- How To Designate TYPE CS/CL
- How To Designate TYPE NS/NL
 

หนังสือ-คู่มือ ] [ ดัชนีบทความ ] [ Links ] [ สาระน่ารู้ ] [ สัมมนา-แสดงสินค้า ]
สมัครสมาชิก ] [ About Us ] [ Contact Us ] [ Site Map ]
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th