EC ฉบับที่ 76 ปีที่ 13, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557
บทความเด่น
 
การออกแบบระบบ Fire Alarm ของสถานีรถไฟลอยฟ้า
อ้างอิงมาตรฐาน NFPA 130 : Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems ซึ่งเป็นมาตรฐานหลัก และควบคู่ไปกับมาตรฐาน NFPA 72 : National Fire alarm and Signaling Code ตามที่กำหนดใน NFPA 130

แบบแปลนและวงจรสำหรับมอเตอร์
ความเข้าใจในระบบและการติดตั้งรวมทั้งการซ่อมบำรุงมอเตอร์ได้ดีนั้น จะต้องทราบถึงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับมอเตอร์, ไดอะแกรม, การเดินสายของมอเตอร์ชนิดต่างๆ อย่างละเอียด จึงทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดต่ำ
ไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่มีการใช้กันอยู่โดยทั่วไป แต่ก็มีข้อสงสัยเช่นกันว่า ปรากฏการณ์สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์หรือไม่ เพียงใด

การออกแบบวงจรขับหลอดนีออน
การออกแบบวงจรขับหลอดนีออน สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์แบบประหยัดพลังงาน โดยการใช้เทคนิคกาลักน้ำ

แนวทางการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานรถฟอร์กลิฟต์ไฟฟ้าด้วยการส่งผ่านพลังงานไร้สาย
การส่งพลังงานไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบเรโซแนนท์ ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของขดลวดตัวนำสองชุดที่มีการเดินทางของฟลักซ์แม่เหล็กในอากาศ โดยเกิดจากปรากฏการณ์ของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำที่เป็นขดลวด

เทคโนโลยีการแสดงผล 3 มิติแบบฮอโลแกรมิ
เทคนิคการนำข้อมูลของแสงที่กระจายออกจากวัตถุมาบันทึกเอาไว้ และนำข้อมูลนั้นมาสร้างเป็นแสงขึ้นมาใหม่ภายหลังเพื่อแสดงเป็นภาพ 3 มิติสำหรับการสื่อสาร สร้างความปลอดภัยของข้อมูล การบันทึกข้อมูลในปริมาณมาก

โอกาสและการเติบโตของ Open Source Hardware
การดำเนินการตามแนวทางของ OSHW ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ การผลิต การนำไปใช้งาน การจำหน่าย ทั้งในรูปของการเป็นอุตสาหกรรม และการศึกษา

เยี่ยมชม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางดานการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบริการทางวิชาการให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีคุณภาพ

 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยโลจิสติกส์
โลกเทคโนโลยี
ฝูงแมลงหุ่นยนต์นับพัน สามารถจัดเรียงกลุ่มได้เอง
ต้นแบบไทยเทค
เครื่องช่วยผลิตเส้นโรตีสายไหม
นวัตกรรมนาโนผลิตภัณฑ์พ่นเคลือบผิวจอกยาง
อุปกรณ์หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด
สกรูยึดฟัน
หนังสือ-ซอฟต์แวร์
การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ข่าว
งานแสดงสินค้าและสัมมนา
ผลิตภัณฑ์
MD5075x Digital insulation Tester
ENARDO valve
Fluke 1000FLT เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์
GMA สวิตช์เกียร์
Alfa Laval Seal for Fluid Handling
Paulstra Flexible Mountings
Double Octomill 05 หัวกัดปาดผิวจาก Seco
CA-8335 Qualistar+ เครื่องวิเคราะห์พลังงานและคุณภาพไฟฟ้า
Dwyer Model A-396A และ Model PHP-1 ปั๊มลมมือแบบนิวเมติกส์
กลับสู่พื้นฐาน
มอเตอร์สเตปเปอร์และมอเตอร์เซอร์โว
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.me.co.th