เทคนิค ฉบับที่ 368 ปีที่ 31 พฤศจิกายน 2557
บทความเด่น
 
เครื่องปรับอากาศที่ใช้รังสีอาทิตย์ช่วย
การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้รังสีอาทิตย์ช่วย ซึ่งใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศธรรมดา ข้อดีและข้อจำกัด แนวทางการวิจัยปรับปรุง แนวทางการใช้งานที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กในการทำความเย็น
ความรู้พื้นฐานของแม่เหล็ก ชนิดของแม่เหล็กที่มีการใช้งานในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้แม่เหล็กในงานวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำความเย็น

เซนเซอร์และตรวจจับเพื่อควบคุมมอเตอร์
เซนเซอร์มีหลายชนิดซึ่งนำมาใช้ร่วมกับมอเตอร์เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานได้หลายแนวทาง โดยมีการตรวจจับทั้งคลื่น, แสง, ทางกล, อุณหภูมิ และตำแหน่ง รวมทั้งการไหลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายในการตัดเฉือนวัสดุชิ้นงาน ISO P
การพัฒนาอัลลอยเหล็กกล้าที่มีหลากหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการตัดโลหะเหล่านี้ รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่แปรไปตามปริมาณการผลิต

สหสัมพันธ์สำหรับสัมประสิทธิ์การพาความร้อนด้านอากาศในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลขวาง
การจัดทำสหสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การพาความร้อนในรูปไร้หน่วยของ Colburn-j factor กับเลขเรย์โนลด์ของของไหล รวมถึงพิจารณาค่าความไม่แน่นอนในการวัด เพื่อเป็นแนวทางการทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการวิเคราะห์และคาดคะเนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่ามีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอกับการปฏิบัติงานในอนาคต

การจัดการทรัพย์สินและต้นทุนโรงงาน
ทำความเข้าใจกับทรัพย์สินที่ได้ดำเนินกิจการ รวมทั้งส่วนการผลิตและการขาย

บทเรียนการพัฒนาแบบยั่งยืนตามวิถีไคเซ็น
ปรัชญาไคเซ็นที่มุ่งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน อีกทั้งยังนำไปพัฒนาผลิตภาพไปตลอดโซ่อุปทาน ตลอดจนพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เยี่ยมชม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการบริการทางวิชาการให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยระบบนวัตกรรม
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
เซลล์ประดิษฐ์แบบตาผีเสื้อกลางคืน เพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์
จับเอาความคิดดีๆ เอาไว้ด้วยสมาร์ทเพนและสมุดจดบันทึก Livescribe
เรื่องจากปก
ระบบสวิตช์บอร์ด xEnergy
หนังสือน่าอ่าน
การติดตั้งและป้องกันระบบไฟฟ้า ชุดที่ 2
ช่างรถยนต์มือใหม่
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Sankyo Impactline Flow Meter ILS-45-60S
Fluke 190-504 ออสซิลโลสโคปพกพา
SHPI สายลมแบบม้วนเก็บได้
VDM100 - Distance Sensor
Digital Temperature Controller CB Series จาก RKC
เครื่องมือตรวจสอบสภาพฉนวนของมอเตอร์
เลคิเซ่ LED Downlight Dimmable 10W
แท่นจัดตำแหน่ง MPS75SLE
NI WSN-3212 ระบบเซนเซอร์ไร้สาย
SPG Induction Motor
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th