เทคนิค ฉบับที่ 373 ปีที่ 32 เมษายน 2558
บทความเด่น
 
จาระบีแห้ง สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีแก้ไข
หากปล่อยให้จาระบีแห้ง จะทำให้ความเสียดทานที่ตลับลูกปืนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นระหว่างการใช้งาน จนถึงขั้นที่เครื่องจักรเสียหาย ส่งผลกระทบกับความมั่นคงของโรงงาน ทั้งต้นทุนการซ่อมบำรุง ภาระงานซ่อมบำรุง และความต่อเนื่องในการผลิต

การออกแบบระบบปรับอากาศรังสีความร้อน
การถ่ายเทความร้อนด้วยการแผ่รังสี สามารถนำมาใช้ในงานปรับอากาศได้ มีข้อดีทั้งด้านต้นทุน การใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบระบายความร้อน
แนวทางพิจารณาสำหรับการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้วิธีการเพิ่มพื้นผิวถ่ายเทความร้อนด้วยการเพิ่มเติมครีบระบายความร้อนลงบนพื้นผิวเดิม

การต่อลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
ฟ้าผ่าทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างรุนแรง พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่าจากความเสียหายและให้เกิดความปลอดภัยสูง คือ การต่อลงดิน เพื่อป้องกันฟ้าผ่าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การบริหารโซ่อุปทานหลายวัตถุประสงค์
ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการทางโลจิสติกส์หลายกระบวน จำเป็นต้องบริหารกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความต่อเนื่อง โดยอาศัยแบบจำลอง SCOR เพื่อการวางแผน การจัดซื้อ-จัดหา การผลิต การขนส่งสินค้า และการรับคืนจากลูกค้า

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงองค์กร
การบริหารความเสี่ยงมีบทบาทสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือได้รับผลกระทบในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยที่แนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร และกำหนดให้เป็นกลยุทธ์องค์กร

เยี่ยมชม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก และเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ประกอบสิ่งทอกับหน่วยงานต่างๆ

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
พัฒนางานด้วยวิศวกรรมดิจิตอล
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
Siemens พัฒนาระบบเซนเซอร์สำหรับช่วยหาช่องจอดรถโดยไม่ต้องมอง
บทความ Classic 20 ปีก่อน
การทดสอบฉนวนมอเตอร์เพื่อการบำรุงรักษาแบบทำนาย
เรื่องจากปก
Pneumatic Actuator
หนังสือน่าอ่าน
เครื่องกล ชุดที่ 6
ขับได้ ซ่อมเป็น อย่างมือโปร
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Ultra-Trac Acoustic Pipe Locator
Weidmuller Combiner Boxes สำหรับระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
Sauer-Danfoss VMP, VMR Hydraulic Motors
Series 8000 Pneumatic Safety Shut-off Valves
Hioki Memory HiLogger 8430-20 และ Memory HiCorder 8870-20
Motovario Motor-Variator TXF/ST/SF Series
Haitima Ball Valve รุ่น 2020 Direct Mounting Pad
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th