เทคนิค ฉบับที่ 386 ปีที่ 33 พฤษภาคม 2559
บทความเด่น
 
การพาสเจอร์ไรส์ด้วยฮีตปั๊ม
การพาสเจอร์ไรส์เป็นกระบวนการเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ทั้งพลังงานความร้อนและความเย็น ซึ่งการนำฮีตปั๊มมาใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนของการพาสเจอร์ไรส์ได้อย่างคุ้มค่า

การคำนวณอุณหภูมิของไหลในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเรียบภายใต้การไหลสวนทางกัน ด้วยวิธีเชิงตัวเลขของ Runge-Kutta
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของไหล โดยพิจารณาจากปริมาตรควบคุมที่ถูกกำหนดเป็นช่องทางไหลระหว่างของไหลร้อนและของไหลเย็น โดยมีโลหะแผ่นเรียบกั้นระหว่างของไหลทั้งสองอย่างต่อเนื่องสลับกัน

มารู้จักการทำแบบ CSD สำหรับงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลด้วยโปรแกรม BIM ขั้นต้น
การจัดทำแบบ Combined Servces Drawings (CSD) มีความสำคัญต่อการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเครื่องกลของโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ช่วยให้มองเห็นปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการติดตั้ง จึงสามารถแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้น

หลักการต่อลงดิน
การต่อลงดินมีหลายรูปแบบ ซึ่งจุดประสงค์หลัก คือ ต้องการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในระบบ จึงควรมีความเข้าใจในการต่อลงดิน และการปรับคุณภาพในการต่อลงดิน

ใช้งานจาระบีอย่างถูกต้อง ช่วยปกป้องอายุการใช้งานมอเตอร์
แนวทางการดูแลรักษาและการหล่อลื่นแบริ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามสภาพการใช้งานจริง เพื่อป้องกันปัญหากระทบต่อมอเตอร์ ทำให้สามารถใช้งานมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน

การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหล่อลื่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ สามารถทำการหล่อลื่นเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการจัดทำเป็นรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้ง่ายต่อเข้าถึงข้อมูล การถ่ายทอด การเผยแพร่ในองค์กร และการนำไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะให้ความสำคัญกับบุคลากรหรือทุนมนุษย์ และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้องค์กรมีความได้เปรียบการแข่งขันอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชม ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน มว.
หน่วยงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน และให้คำปรึกษาในสาขามาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
กำแพงน้ำแข็งใต้ดินล้อมรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima ประเทศญี่ปุ่น
เรื่องจากปก
Rulmeca
หนังสือน่าอ่าน
เคาะพ่นสีรถยนต์
7 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
ต้นแบบไทยเทค
เครื่องแปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดควบคุมด้วยระบบไร้สายต้นแบบ
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้แรงงานคนในการเลี้ยงปลา
เทคนิคพัฒนาสูตร ซุปเปอร์เอนไซม์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Fluke TiS Series กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน
Metal Diaphragm Compressors High Flow / High Pressure และ Magnetic Drive Sealless Pump จาก Sundyne
ABB PGC1000 field mounted gas chromatograph เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซ
พานาโซนิค บลูเรย์ ดาต้า อาร์ไคร์ฟ โซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลในอาร์ไคร์ฟ
EZ-Screen LS ม่านแสงนิรภัยจาก Banner Engineering
Clamp Meter F607 จาก Chauvin Arnoux
Altivar 71 Variable Speed Drive
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th