เทคนิค ฉบับที่ 379 ปีที่ 32 ตุลาคม 2558
บทความเด่น
 
ใช้ฮีตปั๊มต้มแอลพีจี
แนวทางการใช้ฮีตปั๊มสำหรับต้มเชื้อเพลิงแอลพีจีเหลว ให้เป็นก๊าซแอลพีจีสำหรับการใช้งาน ซึ่งจะทำให้การใช้ก๊าซแอลพีจีมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน

การจำลองแบบการทำงานของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส ด้วยวิธีนิวตันราฟสัน
เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ในขณะที่ระบบทำงาน ภายใต้ข้อกำหนดสภาวะอากาศทางเข้าคอมเพรสเซอร์ และสภาวะอากาศทางออกกังหันแก๊ส ที่รอบการหมุนหนึ่งของเพลาขับ โดยที่ทราบปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

การใช้ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การนำระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาใช้งานมีหลายรูปแบบ โดยขึ้นกับความต้องการและสมรรถนะของระบบไฟฟ้าที่จะได้รับ รวมทั้งการถ่ายโอนไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ และการป้องกันระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานสูงสุด

การออกแบบไม้พลองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิค
การพัฒนาไม้พลองโดยมีชุดเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของไม้พลองขณะเต้นแอโรบิค พร้อมกับการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวในเกมบนจอคอมพิวเตอร์ เป็นการกระตุ้นการออกกำลังกายด้วยท่าทางการเต้นตามหลักการที่ถูกต้อง

มิติพัฒนาองค์กรสีเขียวสู่ความสมดุลที่ยั่งยืน
กระบวนการผลิตที่เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเสีย การแปรรูปของเสียเพื่อกลับมาใช้ใหม่

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการผลิตและการใช้สินค้า รวมทั้งการจัดบริการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

หลักเกณฑ์ใหม่ในการส่งเสริมการลงทุน
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

เยี่ยมชม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 
ประจำฉบับ
 
บทบรรณาธิการ
พลังงานในอนาคตจากนาโนเทคโนโลยี
เทคนิคไดเจสต์
เทคนิครอบโลก
การเคลือบผิวบางที่คอนเดนเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโรงต้นกำลัง
PlasticRoad แนวคิดการทำถนนจากพลาสติก
Safety Truck รถบรรทุกที่นำไปสู่ความปลอดภัยบนถนน
เรื่องจากปก
Mr. Aerofluid มือหนึ่งไฮดรอลิกส์
หนังสือน่าอ่าน
คุณภาพไฟฟ้า ชุดที่ 1
แมคคาทรอกนิกส์เบื้องต้น
ต้นแบบไทยเทค
เครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ
กระบวนการแปรสภาพชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมีมูลค่าสูง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา
แนะนำผลิตภัณฑ์
Delta Switching Power Supplies
Fisher Z500 Metal-Seated Ball Valves
GW Instek GDS-2000E Series ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
Cognex In-Sight 5705, 8405, 5705C
Ragazzini Peristaltic Hose Pump ปั๊มสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง
PMV-Series Cabinet Filter Fan
LM Wormgear Speed Reducer
Motovario Inverter Motor - SmartDrive Series
 
back to top ]
M&E Logo
http://www.technic.in.th