technic
เลขที่สมาชิก วารสารเทคนิค / EC
1. ชื่อ :   นามสกุล :
 ตำแหน่ง :          E-mail :
กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ
มังสวิรัติ      อิสลาม      ไม่ทานเนื้อวัว      อื่นๆ (ระบุ)  2. ชื่อ :   นามสกุล :
 ตำแหน่ง :          E-mail :
กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ


บริษัท/หน่วยงาน   อาคาร   ที่อยู่เลขที่   หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์   โทรสาร   ธุรกิจเกี่ยวกับ :
ออกใบเสร็จในนาม :
กรุณาเลือกหัวข้อเรื่อง สัมมนา :
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ (19 พฤษภาคม 2553)
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม (20 พฤษภาคม 2553)
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า (9 - 10 มิถุนายน 2553)
เทคนิคในการเลือกและใช้งานด้านท่อ วาล์ว ปั้ม (17 สิงหาคม 2553)
การบำรุงรักษาตามสภาพเครื่องจักร เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร (18 สิงหาคม 2553)
   จำนวนเงินที่ชำระ :  
   การชำระเงินโดย :
    เช็คธนาคาร (ต่างจังหวัด กรุณาส่งเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร)
    ตั๋วแลกเงิน
    ธนาณัติ (ปณ.สำเหร่)
    โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์   ในนามบริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด
         ธนาคาร    โอนเงินวันที่
*** โปรดแฟ็กส์ใบรับฝากเงินของธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ***
*** กรุณาแนบในหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-10129223-7)
ยืนยันข้อมูลถูกต้อง