การฝึกอบรมและสัมมนา
หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม

 
วัถตุประสงค์ :
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุดในยุควิกฤติพลังงานในปัจจุบัน
 
เนื้อหาสาระ :

ระบบทำความเย็นนับเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิธีการทำความเย็นและการออกแบบระบบทำความเย็น รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงจะส่งผลให้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในภาวะที่เกิดวิกฤติทางด้านพลังงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การปรับปรุงระบบทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้

การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ในระบบทำความเย็นตั้งแต่พื้นฐาน และลงลึกถึงการประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นจริง ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่องานมากที่สุด

 
เหมาะสำหรับ :
1. วิศวกรที่ให้คำปรึกษาด้านระบบทำความเย็น
2. วิศวกรและช่างที่รับผิดชอบงานทางด้านการบำรุงรักษาในโรงงานที่มีระบบทำความเย็น
3. วิศวกรและช่างออกแบบระบบทำความเย็น
4. วิศวกรและช่างทั่วไป รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทราบพื้นฐานที่แท้จริงของระบบทำความเย็น
2. ทราบหลักการออกแบบระบบทำความเย็นที่ถูกต้องและทันสมัย
3. ทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โดยการออกแบบ และบำรุงรักษาระบบทำความเย็น
4. สามารถคำนวณขนาดทำความเย็นของห้องเย็นได้

 
วิทยากร :
      รศ. ฤชากร จิรกาลวสาน
    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556
1. พื้นฐานของวัฏจักรทำความเย็น ความเข้าใจความดันด้านสูงและความดันด้านต่ำที่ใช้ในทางปฏิบัติ
2. หลักการคำนวณสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (ประสิทธิภาพซีโอพี) ของเครื่องทำความเย็น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการใช้สารทำความเย็นหรือวิธีการออกแบบอุณหภูมิหรือความดันต่างๆ โดยเน้นทางปฏิบัติ
3. พื้นฐานระบบทำความเย็นแบบ 2 สเต็จและคาสเคด
4. เครื่องทำความเย็นแบบต่างๆ ในทางปฏิบัติ
5. การบำรุงรักษาระบบทำความเย็น
6. หลักการคำนวณขนาดทำความเย็นของห้องเย็น มีโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปแจก
7. ถาม-ตอบปัญหา

 
สถานที่จัดสัมมนา :
โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์    ณ. ห้องบูรพาภิรมย์ ชั้น 11
 
กำหนดการ :
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556    8.30 - 9.00 ลงทะเบียน
                                                       9.00 - 16.00 หัวข้อสัมมนา  **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
 
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399     โทรสาร 02-862-1395     
 
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
 
ลงทะเบียนสัมมนา  ฟอร์มสัมมนา  แผนที่สถานที่จัด
 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม
 
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 27 ก.พ. 2556      
  สมาชิก
2,900
203
3,103
  บุคคลทั่วไป
3,200
224
3,424
         
         
ชำระเงินหลัง 27 ก.พ. 2556      
  สมาชิก
3,200
224
3,424
  บุคคลทั่วไป
3,500
245
3,745
         
*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-10129223-7)